Adatkezelési irányelvek, adatvédelmi tájékoztató és ÁSZF


Weboldal:

Weboldalunk elérhetősége: https://eustudy.eu

A weboldal hosting szolgáltatója a Dotroll.com

A weboldal tartalma az 1999. évi LXXVI. törvény szerint szerzői jogvédelem alá esik, melyek felhasználása, feldolgozása, másolása, terjesztése, valamint tárolása a tulajdonos előzetes hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, mely jogi következményeket von maga után!

Rendezvények

Az EU Study rendezvényein mindenki saját felelősségre vehet részt. A rendezvényre való regisztrációkor, a weboldal használatakor és az eseményre való belépéskor a látogató elfogadja a jelen dokumentumban foglaltakat.

A rendezvényeken illetve a regisztrációkor megadott látogatói adatokat a szervező bizalmasan kezeli, azokat csak az eseményen részt vevő kiállítoknak adhatja ki, más harmadik félnek nem.

Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETÉS
I. FEJEZET – AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
II. FEJEZET – ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

 1. Társaságunk IT szolgáltatója
 2. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója
 3. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
 4. Vagyonvédelmi szolgáltató
  III. FEJEZET – MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
 5. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
 6. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
 7. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok
 8. E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
 9. Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
 10. A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
 11. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
 12. GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés
 13. Munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés
 14. Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés
  IV. FEJEZET – SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
 15. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
 16. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi
  adatai
 17. Az ügyfélszolgálat telefonos hangfelvétel készítése
 18. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján
 19. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
 20. Regisztráció a Társaság honlapján
 21. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
 22. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán
 23. Adatkezelés a Társaság webáruházában
 24. Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés
 25. Direkt marketing célú adatkezelés
  V. FEJEZET – JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
 26. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
 27. Kifizetői adatkezelés
 28. Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából
  VI. FEJEZET – ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
  VII. FEJEZET – RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
  VIII. FEJEZET – AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ
  INTÉZKEDÉSEI

2
BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
(EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak
érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható,
érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő
elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi
CXII. törvény is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.
A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
Cégnév: Tóth Mariann E.V.

Az eustudy.eu oldal és brand tulajdonosa és üzemeltetője Tóth Mariann E.V.


E-mail cím: info@eustudy.eu
Honlap www.eustudy.eu

II. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek
megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 1. Társaságunk IT szolgáltatója
  Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozókat vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat
  (tárhelyszolgáltatás, hílrevélküldés) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a
  honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.
  Ezen adatfeldolgozók megnevezése a következő:
  Cégnév: DotRoll Kft
  Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
  Adószám: HU 13962982
  Telefonszám: +36 – 1 – 432 – 3232
  E-mail cím: support@dotroll.com
  Honlap: dotroll.com

3


Cégnév: Google
https://support.google.com/
Honlap: https://forms.google.com, docs.google.com

 1. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója
  A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót nem
  vesz igénybe,Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait a
  Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából maga a Társaság kezeli.
 2. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
  Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a dokumentumok kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett
  neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a csomagot:
  Ezen szolgáltatók:
  Magyar Posta
  Futárszolgálat
  Kézbesítést végző alvállalkozó
 3. Vagyonvédelmi szolgáltató : Jelenleg nincs .
  Ezen adatfeldolgozó Társaságunk megbízásából – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – végzi a munkahelyi kamerás
  megfigyelést, ki és beléptetést és az ezekhez kapcsolódó adatkezelést végzi.
  A szolgáltató megnevezése:
  Cégnév:
  Székhely:
  Cégjegyzékszám:
  Adószám:
  Képviselő:
  Telefonszám:

III. FEJEZET
MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

 1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
  (1) A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági
  vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti
  juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.
  (2) A Társaság munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony
  létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:
 2. név
 3. születési név,,
 4. születési ideje,

4

 1. anyja neve,
 2. lakcíme,
 3. állampolgársága,
 4. adóazonosító jele,
 5. TAJ száma,
 6. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
 7. telefonszám,
 8. e-mail cím,
 9. személyi igazolvány száma,
 10. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
 11. bankszámlaszáma,
 12. online azonosító (ha van)
 13. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
 14. munkakör,
 15. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
 16. fénykép,
 17. önéletrajz,
 18. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
 19. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó
  tartozást, illetve ennek jogosultságát,
 20. a munkavállaló munkájának értékelése,
 21. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
 22. munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa
 23. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,
 24. magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és
  a munkavállaló tagsági száma,
 25. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának megnevezését és
  száma,
  29 munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;
 26. a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat;
 27. a Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és beléptető rendszer,
  illetve a helymeghatározó rendszerek által rögzített adatokat.
  (3) Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvben meghatározott
  jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.
  (4) A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Társaság munkaügyi feladatokat
  ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
  (5) A Társaság tulajdonosai részére csak a vezető állású munkavállalók személyes adatai továbbíthatók.
  (6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év ill. ART elévülési idő . A
  Szolgáltató saját munkaügyi iratai az 1995. évi LXVI tv. alapján ( nem selejtezhetőek)
  (7) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka törvénykönyvén és a munkáltató
  jogos érdekeinek érvényesítésén alapul
 28. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
  (1) A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály
  ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében
  szükséges. A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági
  vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben
  jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos
  jogszabályhelyről is.
  (2) A munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok a munkáltató mind a munkaviszony létesítése előtt, mind
  pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti a munkavállalókkal.
  (3) Az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb ellátása, megszervezése érdekében
  csak akkor tölthető ki a munkavállalók nagyobb csoportjával pszichológiai, vagy személyiségjegyek kutatására alkalmas
  tesztlap, ha az elemzés során felszínre került adatok nem köthetők az egyes konkrét munkavállalókhoz, vagyis anonim
  módon történik az adatok feldolgozása.
  (4) A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.

5
(5) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.
(6) A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása , munkakör betöltése.
(7) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálat eredményt a vizsgált munkavállalók, illetve a
vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a
munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes
dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.
(8) A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

 1. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok
  (1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési
  adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).
  (2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az
  érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.
  (3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
  (4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult
  vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.
  (5) A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők
  személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.
  (6) A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat,
  feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E
  hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.
 2. E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
  (1) Ha a Társaság e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére – ezen e-mail címet és fiókot a munkavállaló kizárólag
  munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében, hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a
  kapcsolatot, vagy a munkáltató képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.
  (2) A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes leveleket nem tárolhat.
  (3) A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen ellenőrizni, ennek során az adatkezelés
  jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az ellenőrzés célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés
  betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52. §) ellenőrzése.
  (4) Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult.
  (5) Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, hogy a munkavállaló jelen
  lehessen az ellenőrzés során.
  (6) Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az
  ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, – milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre
  (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, – milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a az e-mail fiók
  ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.
  (7) Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az e-mail címéből és tárgyából kell

megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú e-
mailek tartalmát a munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhatja.

(8) Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló az e-mail fiókot személyes
célra használta, fel kell szólítani a munkavállalót, hogy a személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló
távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltató törli. Az e-mail fiók
jelen szabályzattal ellentétes használata miatt a munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket
alkalmazhat.
(9) A munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban e szabályzatnak az érintett jogairól
szóló fejezetében írt jogokkal élhet.

 1. Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
  (1) A Társaság által a munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre bocsátott számítógépet, laptopot, tabletet a
  munkavállaló elsősorban munkaköri feladata ellátására használhatja, ezek magáncélú használatát a Társaság nem tiltja. A
  munkáltató ezen eszközökön tárolt adatokat ellenőrizheti. Ezen eszközök munkáltató általi ellenőrzésére és
  jogkövetkezményire egyebekben az előbbi1.4. pont rendelkezései irányadók.
 2. A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

6

(1) A munkavállaló munkahelyén az internetet elsősorban a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a
személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató nem tiltja meg.
(2) A munkaköri feladatként a Társaság nevében elvégzett internetes regisztrációk jogosultja a Társaság, a regisztráció során
a társaságra utaló azonosítót, jelszót kell alkalmazni. Amennyiben a személyes adatok megadása is szükséges a
regisztrációhoz, a munkaviszony megszűnésekor azok törlését köteles kezdeményezni a Társaság.
(3) A munkavállaló munkahelyi internethasználát a munkáltató ellenőrizheti.

 1. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
  (1) A munkáltató engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát, a mobiltelefon elsősorban a munkavégzéssel
  összefüggő célokra használható, és a munkáltató valamennyi kimenő hívás hívószámát és adatait, továbbá a mobiltelefonon
  tárolt adatokat ellenőrizheti.
  (2) A munkavállaló jelzi a munkáltatónak, ha a céges mobiltelefont magáncélra is használta. Ez esetben az ellenőrzés akként
  folytatható le, hogy a munkáltató hívásrészletezőt kér a telefonszolgáltatótól és felhívja a munkavállalót arra, hogy a
  dokumentumon a magáncélú hívások esetében a hívott számokat tegye felismerhetetlenné. A munkáltató előírhatja, hogy a
  magáncélú hívások költségeit a munkavállaló viselje.
  (3) Egyebekben az ellenőrzésre és jogkövetkezményire az 1.4. pont rendelkezései irányadók.
 2. GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés- Jelenleg a Társaság nem alkalmazza
 3. Munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés – Jelenleg a Társaság nem alkalmazza
 4. Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés –Jelenleg a Társaság nem alkalmazza

IV. FEJEZET

SZERZŐDÉSHEZ ÉS SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 1. Szerződő jogi és nem jogi személy partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
  A Társaság szerződés és szolgáltatás teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési
  kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét,

születési idejét, anyja nevét, lakcímét, , személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-
mail címét, online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák),


A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év. (Ha egyéb tv. pl. számviteli tv. – 8 év
nem rendelkezik a hosszabb megőrzési időről)
(2) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az
a tájékoztatás történhet a szerződésben is .
(3) Az érintettet személyes adatai adatfeldogozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

 1. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók és magánszemélyek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai
  (1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója
  Adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítéséhez szükséges.
  (2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti
  kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.
  (3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó
  munkavállalói, megbízottjai, alvállalkozói.

7

(4) Elévülésig, vagy hozzájárulás visszavonásáig. Általában az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének
fennállását követő 8 évig. (Számviteli tv. előírása alapján) )

 1. Az ügyfélszolgálat telefonos hangfelvétel készítése
  (1) A Társaság az ügyfélszolgálatával történő telefonos kommunikációt az értékesítések, szolgáltatások teljesítése, illetve az
  arról való tájékoztatás céljából hangfelvétellel rögzíti. Ezen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
  (2) A hangfelvétel készítéséről a hivás elején tájékoztatni kell, és hozzájárulását kell kérni.
  (3) A telefonbeszélgetések rögzítésénél az alábbi adatokat tároljuk: telefonszám, a hívás időpontja, a rögzített beszélgetés
  hangfelvétele, a beszélgetés során megadott személyes adatok.
  (4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó
  munkavállalói.
  (5) A telefonbeszélgetéseket 5 évig őrizzük. A rögzített hanganyagok telefonszám és a beszélgetés dátuma alapján
  visszakereshetők.
 2. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapjainn
  (1) A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie
  célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik,
  de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet
  során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó
  cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai
  Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek]
  csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.
  (2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem
  szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői
  röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
  (3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a
  sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a
  felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció
  igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege
  megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes
  körű tájékoztató elérhetőségére.
 3. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
  (1) Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A
  cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy
  webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a
  látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is.
  Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra
  kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát,
  elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen,
  továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a
  weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
  (2) Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az
  alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
  • az látogató által használt IP cím,
  • a böngésző típusa,
  • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
  • látogatás időpontja,
  • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

8

(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa
el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy
megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-
win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy –
szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
(4) A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.
(5) Társaság honlapján alkalmazott sütik:

 1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
  Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen
  használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató
  által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama
  kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e
  fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
  A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.
  Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások
  egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.
  Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.
 2. Hozzájárulást igénylő sütik:
  Ezek lehetőséget biztosítanak hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató
  a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja.
  Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem
  adhatók át harmadik személy számára.
  2.1. Használatot elősegítő sütik:
  Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.
  Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának
  kényelmesebbé tétele.
  Az adatkezelés időtartama 12 hónap.
  2.2. Teljesítményt biztosító sütik:
  Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:
  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
  Google AdWords sütik – erről itt tájékozódhat:
  https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu
 3. Regisztráció a Társaság honlapján
  (1) A honlapon a regisztráló (ajánlatkérő, információkérő, eseményekre jelentkező, külföldi felsőoktatásra jelentkező)
  természetes személy az Űrlap kitöltésével egyben megadja hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

9

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail
címe, online azonosító .
(3) A személyes adatok kezelésének célja:

 1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
 2. Kapcsolatfelvétel,telefonos, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
 3. Tájékoztatás a Társaság , szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
 4. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.
 5. A honlap használatának elemzése.
  (4) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
  (5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével ,
  ügynöki tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, megbízottjai, adatfeldolgozóként a Társaság IT
  szolgáltatója , a tárhelyszolgáltatást végző szolgáltató.
  (6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása
  visszavonásáig (törlési kérelméig).
 6. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
  (1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg
  hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás”
  alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás
  visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell. A hírlevél feliratkozás oldalon
  elhelyezendő tájékoztatás szövegét jelen Szabályzat 7. számú Melléklete tartalmazza.
  (2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.
  (3) A személyes adatok kezelésének célja:
 7. Hírlevél küldése a Társaság szolgáltatásai tárgyában
 8. Reklámanyag küldése
  (4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
  (5) ) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével ,
  ügynöki tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója , a
  tárhelyszolgáltatást végző szolgáltató.
  (6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása
  visszavonásáig (törlési kérelméig).
 9. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán
  (1) A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.
  (2) A Társaság Facebook oldalon feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.
  (3) A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.
  (4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
  (5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok
  közül, vagy törölheti hozzászólását.
  (6) A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A
  Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének
  megváltoztatásából fakadó problémáért.
 10. Adatkezelés a Társaság webáruházában – Jelenleg Társaságunk nem üzemeltet webáruházat
 11. Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés
  (1) Ha a társaság ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulása alapján kezelheti az érintett
  természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját. A játékban való részvétel önkéntes.

10

(2) A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(3) ) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével ,
ügynöki tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója , a
tárhelyszolgáltatást végző szolgáltató.futárszolgálat .
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig. ( ill. számviteli és adótv szerinti
elévülésig : 8 év)

 1. Direkt marketing célú adatkezelés
  (1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen
  megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni
  kommunikációs eszköz útján – a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel – kizárólag akkor közölhető, ha
  ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
  (2) A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe,
  telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.
  (3) A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása,
  azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő
  rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.
  (4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
  (5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó
  munkavállalói, megbízottjai, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói,
  postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.
  (6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
  V. FEJEZET

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

 1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
  (1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése
  (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben
  meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján
  különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a
  gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló
  személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési
  bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
  alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.
  (2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
  (3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó
  munkavállalói és adatfeldolgozói.
 2. Kifizetői adatkezelés
  (2) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-,
  adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek –
  munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait,
  akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a
  határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző
  nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító
  jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók
  egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek
  teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
  (2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

11

(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó
munkavállalói és adatfeldolgozói.

 1. Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából
  (1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelőzése és
  megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a tényleges tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus
  finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott adatait:
  a) természetes személy a) családi és utónevét, b) születési családi és utónevét, c) állampolgárságát, d) születési helyét, idejét,
  e) anyja születési nevét, f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, g) azonosító okmányának típusát és számát;
  lakcímet igazoló hatósági igazolványa számát, a bemutatott okiratok másolatát. (7.§).
  (2) A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, a Társaság
  vezetője és a Társaság Pmt. szerinti kijelölt személye.
  (3) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől
  számított 8 év. (Pmt. 56.§(2))

VI. FEJEZET

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden röviden összefoglaljuk az érintett jogait, amelyek
gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezetben adjuk meg.
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését
megelőzően tájékoztatást kapjon.
(Rendelet 13-14. cikk)
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben
meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.
(Rendelet 15. cikk).
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
(Rendelet 16. cikk).
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
  adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
  törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.
  (Rendelet 17. cikk)
  A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
  Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek
  teljesülnek.
  (Rendelet 18. cikk)
  A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
  A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési
  kötelezettség
  Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel,
  illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
  igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
  (Rendelet 19. cikk)

12

Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
(Rendelet 20. cikk)
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet

 1. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
  gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy
  harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.
  (Rendelet 21. cikk)
  A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is –
  alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
  (Rendelet 22. cikk)
  A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
  Korlátozások
  Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a
  12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel
  összhangban
  (Rendelet 23. cikk)
  A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
  Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira
  nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
  (Rendelet 34. cikk)
  A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
  A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
  Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a
  munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó
  személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
  (Rendelet 77. cikk)
  A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
  A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
  Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag
  kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül
  nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
  (Rendelet 78. cikk)
  A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
  Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
  Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem
  megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
  (Rendelet 79. cikk)
  A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.
  VII. FEJEZET

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését
megelőzően tájékoztatást kapjon

13

A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

 1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének
  időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
  a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
  b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
  c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
  d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy
  harmadik fél jogos érdekei;
  e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
  f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a
  személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a
 2. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas
  garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való
  hivatkozás.
 3. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak
  érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról
  tájékoztatja:
  a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának
  szempontjairól;
  b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
  helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az
  érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
  c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az
  érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog,
  amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
  d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
  e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének
  előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges
  következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
  f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint
  legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés
  milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
 4. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további
  adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns
  kiegészítő információról.
 5. Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.
  (Rendelet 13. cikk)
  B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg
 6. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő
  információkat:
  a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
  b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
  c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
  d) az érintett személyes adatok kategóriái;
  e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
  f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet
  részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya,
  vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás
  esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy
  az elérhetőségükre való hivatkozás.
 7. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve
  tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:
  a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél
  jogos érdekeiről;
  c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
  helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett
  adathordozhatósághoz való joga;

14

d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az
érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely
nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint
legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés
milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 1. Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
  a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított
  észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
  b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első
  kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
  c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.
 2. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a
  további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. pontban említett minden releváns
  kiegészítő információról.
 3. Az 1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
  a) az érintett már rendelkezik az információkkal;
  b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne,
  különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89.
  cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az
  e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen
  adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk
  nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
  c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az
  érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
  d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a
  jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.
  (Rendelet 14. cikk)
  Az érintett hozzáférési joga
 4. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
  folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
  információkhoz hozzáférést kapjon:
  a) az adatkezelés céljai;
  b) az érintett személyes adatok kategóriái;
  c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
  ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
  meghatározásának szempontjai;
  e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy
  kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint
  legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés
  milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 5. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett
  jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
 6. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett
  által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha
  az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell
  rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan
  mások jogait és szabadságait.
  (Rendelet 15. cikk)
  A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 7. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
  adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
  törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

15

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében
az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez
törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 1. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont értelmében azt törölni köteles, az
  elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket –
  ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett
  kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
  másodpéldányának törlését.
 2. Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
  a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség
  teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
  végrehajtása céljából;
  c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy
  területét érintő közérdek alapján;
  d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási
  célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
  veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  (Rendelet 17. cikk)
  Az adatkezelés korlátozásához való jog
 3. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé
  teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények
  előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
  időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
  jogos indokaival szemben.
 4. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
  hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi
  személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 5. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés
  korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
  (Rendelet 18. cikk)
  Az adathordozhatósághoz való jog
 6. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
  széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
  Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
  bocsátotta, ha:
  a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti
  hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
  b) az adatkezelés automatizált módon történik.
 7. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag
  megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 8. E jog jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az
  adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
  végrehajtásához szükséges.

16

 1. Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
  (Rendelet 20. cikk)
  A tiltakozáshoz való jog
 2. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a
  Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi
  jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az
  Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett
  rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
  kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
  elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
  előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 3. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor
  tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a
  közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 4. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes
  adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 5. Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni
  annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell
  megjeleníteni.
 6. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől
  eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
 7. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási
  célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson
  a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása
  érdekében van szükség.
  (Rendelet 21. cikk)
  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 8. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is
  – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 9. Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
  a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és
  szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 10. A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak,
  szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő
  részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
 11. A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett
  különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak,
  szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.
  (Rendelet 22. cikk)
  Korlátozások
 12. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a
  Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel
  összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás
  tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és
  arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:
  a) nemzetbiztonság;
  b) honvédelem;
  c) közbiztonság;

17

d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók
végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely
tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a
népegészségügyet és a szociális biztonságot;
f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos
eljárások lefolytatása;
h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó
ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
j) polgári jogi követelések érvényesítése.

 1. Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:
  a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
  b) a személyes adatok kategóriáira,
  c) a bevezetett korlátozások hatályára,
  d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,
  e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
  f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési
  kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
  g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
  h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja
  a korlátozás célját.
  (Rendelet 23. cikk)
  Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 2. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira
  nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
 3. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi
  incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat
  és intézkedéseket.
 4. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
  a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az
  adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a
  titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
  értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett
  jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk
  útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony
  tájékoztatását.
 5. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte,
  hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy
  megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését.
  (Rendelet 34. cikk)
  A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
 6. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy
  felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti
  tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
 7. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási
  fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági
  jogorvoslattal élni.
  (Rendelet 77. cikk)
  A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 8. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy
  jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

18

 1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony
  bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal,
  vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási
  fejleményekről vagy annak eredményéről.
 2. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell
  megindítani.
 3. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus
  keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy
  döntést a bíróságnak megküldeni.
  (Rendelet 78. cikk)
  Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 4. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő
  panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult,
  ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet
  szerinti jogait.
 5. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye
  szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti
  tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében
  eljáró közhatalmi szerve.
  (Rendelet 79. cikk)

VIII. FEJEZET

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,
AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

 1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
  tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
 2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
  meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
  kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
 3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni,
  kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
  beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy
  az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 5. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelet 15-22.
  és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen
  ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért
  intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
  a) 20.000,-Ft+ÁFA összegű díjat számíthat fel, vagy
  b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
  A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
 6. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban,
  további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.